ค้นหาข้อมูลการจองห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ(เฉพาะรายการที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น)
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำวันที่ 1 มี.ค. 2567

กรอกวันที่ต้องการค้นหา - รายการจองวันนี้

ดูตารางใช้ห้องตามปกติ

ตารางการใช้ห้องเรียน 2/2566 update16 กพ 67 
ลำดับ ห้อง รายการจอง
1 ห้อง Multifunction
2 CB 1113
3 CB 1128
4 CB 1210
5 CB 1220
6 CB 1225
7 CB 1310
8 CB 1312
9 CB 1313
10 CB 1314
11 CB 1315
12 CB 1320
13 CB 2440
14 SCB 2327
15 SCB 2329
16 ห้องประชุม 1
17 ห้องประชุม 2
18 ห้องประชุม 3
19 ห้องประชุม 4
20 CB 1114